ඔබේම ලිපියක් පළ කරන්න.
ඔබගේ රසමු අත්දැකීම් බෙදාහදාගන්න එක්වන්න අප සමග. ඔබගේ සොඳුරු අත්දැකීමක්, නිර්මාණයක් හෝ සේයාරුවක් මෙහි පළ කිරීමට

* ඊ මේල් එකක් ලෙසින් ඔබේ ලිපිය සකසා ගන්න.
* lankanfeet@gmail.com ලිපිනයට ඔබේ ලිපිය එවන්න.
* සිංහල යුනිකේත අවශ්‍ය නම් මෙය භාවිතා කරන්න. (Unicode keyboard)